Study on the correlation of IGF-1 levels and body mass index in children with growth hormone deficiency
WANG Pan-pan, ZHANG Mei, LI Ping, SUN Hai-ling, YAN Wen-hua, SHAO Qian, BAN Bo
journal1 . 2018, (1): 15 -18 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-01-05