Effects of individualized health management on body shape,glucose and lipid metabolism,C-reactive protein in children with simple obesity
WU Ying, SUN Jin-hai, YUE Qing-fang, JI Xiao-yi, HUANG Qian, CHEN Yan-lie, XIAO Ping
journal1 . 2018, (1): 27 -31 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-01-08