Research progress on the relationship between environmental factors and autism spectrum disorder
WEI Ya-min, JIANG Zhi-mei, GUO Lan-min, WANG Ya-nan
journal1 . 2018, (4): 392 -395 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-04-12