Association of maternal sleep in late pregnancy with insulin level and insulin resistance in offsprings at the age of 2 years old
ZHU Li-xia, WANG Guang-hai, JIANG Yan-rui, LIN Qing-min, DENG Yu-jiao, JIANG Fan
journal1 . 2018, (5): 488 -491 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-05-07