Research progress on metabolic bone disease of prematurity
SONG Ying-dong,WANG Li-ping, XU Ding, LI Yan-ping, JIANG Chun-qian, SUN Ni
journal1 . 2018, (9): 981 -984 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-09-14