Meta-analysis of caesarean section may increase the risk of childhood allergic diseases
HU Fang, LU Jian-jun, HU Yan, XING Yan-fei, JIANG Lin, LIU Hui-yan, MA Ying, LIN Sui-fang
journal1 . 2018, (9): 985 -990 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-09-15