Research on the predictive validity of general movement assessment technologyin motor developmental retardation of 6 months infants
DING Yan-shu,GUO Hai-bin,HAN Guang-yan,ZHANG Qin-fen,JIANG Jia-jia
journal1 . 2018, (9): 1021 -1024 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-09-24