Meta-analysis of the relationship between exclusive breastfeeding and dental caries in young children
ZHAO Shuang-yun, LIU Xiao-li, DING Yuan, HUANG Yue, XIA Bin
journal1 . 2018, (10): 1107 -1111 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-10-17