Study on the specificity of amyloid precursor protein and brain derived neurotrophic factor
in peripheral blood in children with autism spectrum disorder
WANG Hong, WANG Xiao-yan, WU Mei-rong, ZHAO Zhi-wei, DAI Qiong, LIU Xing-lian, XU Hai-qing
journal1 . 2018, (10): 1133 -1136 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-10-24