Evaluation of the performance of genetic screening processor in screening for congenital adrenal hyperplasia in newborns
WAN Zhi-hui, HU Jin-chun, JIAN Yong-jian, LIU Wei, MA Zhi-jun
journal1 . 2018, (11): 1172 -1175 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-11-04