Comparison of status and risk factors for caries among 5-year-old children in Guangzhou between 2008 and 2015
LIU Wei, XIONG Li-hua, LIN Rong, LIN Lin, CHEN Si-yu, LIU Wei-jia, GUO Chong-shan
journal1 . 2018, (11): 1267 -1270 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-26-11-29