Study of the intestinal microbial diversity in obese children by illumina amplicon sequencing of 16SrDNA Tag
WU Ya, FANG Yuan-yuan, CHEN Yan-hui, YANG Li-qi, WANG Jian-qing
journal1 . 2018, (12): 1297 -1300 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1011