Study on the correlation between general movements assessment results and developmental outcome in preterm infants without cerebral palsy
LI Yun,ZHANG Yue,HUANG Jun,ZHANG Ying,YANG Hong,JIANG Chun-hua,ZHONG Ping-li,JIANG Yuan
journal1 . 2019, (2): 138 -141 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0866