Clinical study of myelin basic protein and neuron-specific enolase in children with mycoplasmal pneumouniae pneumounia complicated with encephalitis
LI Qin, WANG Ya-kun, TIAN Li-yuan, ZHANG Man, WANG Yan-yan, LI Qing-tao, CHANG Hai-xia
journal1 . 2019, (2): 202 -204 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0204