Study on the correlation between family nurture environment and eating behavior problems of children aged 3-6 years in Urumqi
YANG Jing,WANG Dan,WU Ping-ping,XIAN Ya-jing,LIN Su-lan
journal1 . 2019, (3): 251 -254 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-0466