Study on current status and influencing factors of bisphenol A exposure among 235 children aged 6 to 8 years in Xiamen
WANG Shun-qin, WANG Hui, YUE Yi-huan, ZHENG Jian-shan, CHEN Zhi-jian, CHEN Tian-yi
journal1 . 2019, (6): 609 -612 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2018-1153