Expression and prognosis significance of T lymphocyte subsetsin mycoplasma pneumoniae infection children complicated by wheezing
SHEN Qiu-yan, LIU Jing, XIAO Xia-xia, WANG Hai-li, CAO Yan-hui, GUO Xiao-jie, LI Zhi-yong
journal1 . 2019, (9): 1012 -1014 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0173