Correlation between vitamin D deficiency and platelet parametersof children in Dongguan
YI Quan-ying, ZHANG Zhen-hong, WANG Xin, XIE Gui-fang, KUANG Min, LIAO Ping
journal1 . 2020, (2): 207 -210 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0681