Analysis of the relationship between neonatal community acquired pneumonia and serum 25-hydroxyvitamin D and lymphocyte subsets
WANG Ting-ting, ZHOU Jian, CHEN Hong-fang, ZHOU Jing-qian, FANG Jin-ping, LYU Jun-ying
journal1 . 2020, (4): 479 -481 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0747