Meta-analysis on the associations of reduced folate carrier A80G polymorphism with neural tube defects
WEI Hong, SONG Xi-yuan, LIU Xue, CAO Hui-ling, KONG Ling-ling, WANG Xu
journal1 . 2020, (7): 774 -779 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1022