Efficacy and intellectual influence of levetiracetam on children with benign epilepsy with central-sacral spine
ZHANG Xiao-long, ZHANG Yuan-da, HE Hua-fen, JI Chao-yu, YANG Xu, ZHANG Shao-hui
journal1 . 2020, (7): 784 -786 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0832