Analysis on the association of C5a and TNF-α with insulin resistance in obese children
HU Wei, YIN Chun-yan, WANG Qian-li, SHEN Zheng, XIAO Yan-feng
journal1 . 2020, (8): 863 -865 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0382