Study on the correlation between the level of asthma control and sleep disturbance in asthmatic children
LI Zhen-zhen, LI Shi-yi, HAN Chun-fang, YU Li-ping, SHEN Qiu-yan, GUAN Yun, CHEN Ou
journal1 . 2020, (9): 1040 -1043 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0629