Correlation analysis of vitamin D and physical growth of elementary school students in Kunming in summer
YANG Yan-fei, LI Ming, CUI Ji-hua, LI Shu-jin, ZHANG Li-feng, LING Yu
journal1 . 2020, (10): 1106 -1109 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-1962