Analysis of the status quo and influencing factors of food safety behaviors among students aged 3-8 years
ZHANG Yun-huan, LI Bai-xuan, QIN Tian-yue, LI Na, QIAN Chang-li, LU Pan-ting, CHANG Xue-rong, WANG Yu
journal1 . 2020, (10): 1178 -1181 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-0870