Study on assessment and intervention mode of mild motor developmental retardation in preterm infants
ZHANG Guo-hua, YUAN Liu-fen, HUANG Qiao-lian, TU Lin, CHEN Chun-bi, LIU Shu-juan
Chinese Journal of Child Health Care . 2020, (12): 1374 -1377 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2019-02441