Evaluation of lactic acid and lactate clearance in brain injury of asphyxia neonates
HUANG Xun-bin, ZHOU Qiu-jing, FU Qing-song, CHENG Guo-qiang, QIU Hui-xian
journal1 . 2021, (3): 253 -257 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1266