Multi-center study on complications and consequences of premature infants in Henan province
DUAN Wen-li, XU Fa-lin, LIU Ya-xuan, DONG Hui-fang, WANG Yin-juan, ZHANG Yi, ZHANG Ru
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (4): 439 -442 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1955