Analysis of monitoring neonatal jaundice detected by smartphone image-based bilirubin
HAN Mei, ZHU Shang-pin, TONG Shi, QIU Su-hong, GONG Li, GAO Xiang-yu
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (5): 550 -554 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1229