Research on the correlation among vitamin D,bone morphogenetic protein-2 and osteoblast function in growth hormone deficiency children
YI Xiao-qing, HAN Tian-tian, LIU Hong-hong, WANG Si-si, ZHANG Rong, WANG Ai-rong, XIAO Yan-feng
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (7): 701 -704 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1685