Study on the correlation among large muscle group movement development, children's growth and development and perception of movement ability
LIU Wen-jing, LI Dong-mei, SUN Yue-hong, ZHAO Xiao-juan, FANG Yi-qin
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (7): 726 -729 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1287