Role of Orexin-A in the initiation of hypothalamic-pituitary-gonadal axis
YANG Mei, LI Hai-yan, HOU Hui-dan, HAN Jing, TAO Yue-hong
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (7): 730 -733 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-0917