Quality of life and its influencing factors in children and adolescents with congenital adrenal hyperplasia
YU Li-rong, DU Xiang-ping, WU Xian, YUAN Yi, YANG Yu, YU Zhen
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (8): 843 -847 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-2141