Effect of pivotal response treatment training on children with autism spectrum disorders
SONG Chun-lan, YAO Mei-ling, DUAN Gui-qin, XU Hai-ping, WANG Xiao-fang, LIU Qiu-yun
Chinese Journal of Child Health Care . 2021, (9): 942 -945 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2020-1915