Current status and influencing factors of screen exposure in children with global developmental delay
YAN Wen-jie, LIN Yuan-yuan, ZHANG Yi-wen, YU Jun-chun, SHEN Zhi-min
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (1): 76 -79 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1146