Factors affecting the motor development of preterm infants assessed by Alberta Infant Motor Scale
HE Jiao-ji, LIU Xiao-mei, TANG Meng-yan, LUO Hong, YANG Su-fei, PENG Wen-tao
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (7): 779 -782 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1388