Association between anxiety of adolescents and parental styles
CONG En-zhao, CHEN Hai-ying, WANG Yun, HU Yao, YANG Wei-min, WU Yan
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (8): 900 -903 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1065