Influencing factors of γδ-T cells in peripheral blood and its predictive value for outcomes in premature infants
JIN Xin-yun, ZHANG Xiao-li, WANG Yin-juan, LIU Jia-xin, WANG Xiao-yang, XU Fa-lin
Chinese Journal of Child Health Care . 2022, (10): 1118 -1122 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2021-1011