Cranial morphological characteristics and influencing factors of plagiocephaly in infants
ZHANG Lei, HU Yao-fang, GE Yu-jia, DONG Jing, LIU Pan-ting, CHI Xia, TONG Mei-ling, QIAN Jun
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (2): 200 -204 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0911