Correlation between gutmicrobiota and symptom severity in children with autism spectrum disorder
LI Dexin>, CHEN Qiang>, ZHUANG Zhicheng>, CHEN Hong>, YANG Bingjiao>, JIANG Shunxiang>, ZHOU Xiang>
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (5): 497 -501 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1252