Family rearing environment and behavior problems of the second child aged 4 to 6 years in Jiangsu Province
TIAN Tian, SONG Jia, LI Jing, YUAN Hui, SHEN Mengmeng, DING Rong, ZHU Xiaohua, XU Hongze, HU Youfang
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (6): 623 -628 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1075