Current status quo and influencing factors of sugar-sweetened beverage intake among 919 pupils in Luzhou
LIANG Yi, ZHANG Jielan, WANG Fang, GAO Yunfei, JU Mei
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (7): 804 -808 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-0697