Effect of milk drinking behavior on malnutrition in 3 286 school-age children in Hainan Province
ZHANG Tao, GUO Jingyue, ZHONG Chengwang, ZHAO Chanjuan, ZHANG Fan
Chinese Journal of Child Health Care . 2023, (12): 1370 -1374 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2022-1406