Multi-center research and analysis of children with acute of lower respiratory tract infection and pneumonia,mycoplasma etiology in Baoji
WEI Sheng-yun,TANG Shu-bin,LI Wu-jun,LIU Ning-xia,LI Wen-jun,MEI Gui-qiao
journal1 . 2012, (6): 550 -552 .