Investigation on emotion and behavior problems among children aged 3 to 6 years old
HUANG Guang-wen,WU Hong,LIU Zhi-yu,DU Qi-yun,HUANG-Qun,FANG Jun-qun
journal1 . 2012, (7): 595 -597 .