Relationship of neglect and alienation and resilience's moderate effect
QIU Jian,YANG Qi-wei,AN Qin,TANG Ping,LI Mao-quan
journal1 . 2015, (3): 238 -241 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-03-05