Gratitude and life satisfaction among left-behind children:the mediating effect of anxiety and Depression
WEI Chang,YU Cheng-fu,HONG Xiao-zhu,ZHENG Yuan-hao,ZHOU Sha-sha,SUN Guo-jian
journal1 . 2015, (3): 290 -291 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2015-23-03-21