Study on present situation of cognation of sex knowledge and psychosexual in junior high school students in Jinan urban fringe area.
HUO Shu-tong, ZHOU Jiao, LUO Kui, FAN Die, CHEN Qi-wei, ZHENG Hai-shan, LI Jun, XU Ling-zhong
journal1 . 2016, (9): 917 -919 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2016-24-09-07