Correlation of ADAM33 V4 gene polymorphism and vitamin D levels with asthma children in Urumqi
LV Ji-shou,Jianglihan·aheihati,WANG Jian-rong,CHEN Chun-hua
journal1 . 2017, (3): 248 -250 .  DOI: 10.11852/zgetbjzz2017-25-03-10